کتاب ها

برخی از کتابهای تاليف شده

كتاب هاي کنکور كارشناسي ارشد


1) مکانيک سيالات (جلد1) چاپ 8
2) مکانيک سيالات (جلد2) چاپ 6
3) انتقال حرارت (جامع) چاپ 9
4) ترموديناميک 1 (جامع) چاپ 7
5) انتقال جرم چاپ 5
6) سينتيک و طراحی راکتورهای شيميايی چاپ 5
7) محاسبات عددی (جامع) چاپ 3
8) معادلات ديفرانسيل (جامع) چاپ 3
9) رياضيات عددی و کاربردی مهندسی شيمی چاپ 6 (2 جلدی)
10) معادلات ديفرانسيل ( رشته عمران) چاپ 2
11) معادلات ديفرانسيل ( رشته برق) چاپ 2
12) معادلات ديفرانسيل ( رشته مکانيک) چاپ 2
13) معادلات ديفرانسيل ( رشته رياضي) چاپ 3
14) مکانيک سيالات ( رشته عمران) چاپ 6
15) مکانيک سيالات ( رشته مكانيك) چاپ 4
16) مکانيک سيالات ( رشته مهندسي شيمي) چاپ 4
17) محاسبات عددی ( رشته کامپيوتر) چاپ 3
18) آناليز عددی ( رشته رياضی) چاپ 3
19) مکانيک سيالات ( رشته نفت و مخازن)
20) رياضی 1 و2 ( رشته عمران)
21) رياضی 1 و2 ( رشته مكانيك)
22) رياضی 1 و2 ( رشته صنايع)


كتاب هاي کنکور کاردانی به کارشناسی


23) کنکور کاردانی به کارشناسی درس رياضی ( ويژه کليه رشته ها)
24) کنکور کاردانی به کارشناسی درس رياضی ( رشته برق )
25) کنکور کاردانی به کارشناسی درس رياضی ( رشته عمران )
26) کنکور کاردانی به کارشناسی درس رياضی ( رشته مکانيک )
27) کنکور کاردانی به کارشناسی درس رياضی ( رشته معماری )
28) کنکور کاردانی به کارشناسی درس رياضی ( رشته حسابداری )
29) کنکور کاردانی به کارشناسی درس رياضی ( رشته کامپيوتر )


كتاب هاي تشريح مسايل (تاليفي)


30) تشريح مسايل مکانيک سيالات استريتر (ويرايش 8) چاپ 3
31) تشريح مسايل مکانيک سيالات استريتر (ويرايش 9) چاپ 9
32) تشريح مسايل مبانی ترموديناميک 1 وان وايلن (ويرايش 5)
33) تشريح مسايل انتقال جرم تريبال چاپ 5
35و34) تشريح مسايل معادلات ديفرانسيل بويس - دوره دو جلدی ( ويرايش 6)
36) تشريح مسايل معادلات ديفرانسيل سيمونز


كتاب هاي تشريح مسايل (ترجمه و تدوين)


37) تشريح مسايل استاتيک مريام ( ويرايش 6)
39و38) تشريح مسايل ديناميک مريام - دوره دو جلدی ( ويرايش 4)
41و40) راهنمای کامل و تشريحی شيمی عمومی مورتيمر ( دو جلدی)
42) تشريح مسايل ترموديناميک 2 وان وايلن ( ويرايش 6)


كتاب هاي متفرقه


43) مروری سريع بر مکانيک سيالات
44) مروری سريع بر معادلات ديفرانسيل
45) مجموعه تستهای طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد رياضی 1 با حل تشريحی
46) مجموعه تستهای طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد معادلات ديفرانسيل با حل تشريحی
47) روشهای حل تست
48) آينه ها و عدسی ها