دروس

 

  •   تدریس دروس کارشناسی :

موازنه انرژی و مواد - ترموديناميک 1 و 2 - انتقال حرارت 1 و 2- مکانيک سيالات - انتقال جرم - شيمی فيزيک - طراحی راکتورهای شيميايی – ریاضیات کاربردی - ریاضیات مهندسی - انتقال جرم و حرارت در سیستم های حیاتی

 

  •  تدریس دروس کارشناسی ارشد :

شيمی فيزيک پيشرفته - رفتار فازی سيالات مخزن - ترموديناميک محلول های غير ايده آل - ریاضیات مهندسی پیشرفته - لایه های مرزی - مکانیک سیالات بیولوزیک - مکانیک سیالات پیشرفته - انتقال حرارت پیشرفته - ترمودینامیک پیشرفته

  •  
  • تدريس دروس زير برای کنکور کارشناسی ارشد:

معادلات ديفراسيل - رياضيات مهندسی - محاسبات عددی - مکانيک سيالات - ترموديناميک -  انتقال حرارت - انتقال جرم - عمليات واحد - طراحی راکتورهای شيميايی – ریاضیات کاربردی